پردیس سخن فریبا علومی یزدی

تقدیم به حضور مهر ظهور سروران و علاقه مندان به شعر و ادب فارسی ونیز مجریان و گویندگان

شهریور 94
1 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
9 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
5 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
13 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
9 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
27 پست