سراپرده ی راز


سراپرده ی راز

 

ای دل  پاک  تو  آیینه ی  نور

                             همه او گشته و از خود شده دور

جان همه جلوه گه  طلعت   یار

                               پای تا سر شده جانانه ز شور

هر چه را داده بجز دوست ز دست

                               رفته از خویش به سودای حضور

قرب جانان و سراپرده ی راز

                                قدسیان راست مناجات و سرور

قاب  قوسین  و تماشای  جمال

                                جان تجلی گه جانان چون طور

یار بی پرده که هان طلعت ما

                               دل همه چشم که هان صبح نشور

باد با  دوست  مقامت  محمود

                               عید فرخنده  و  سعیت  مشکور

                  

                                                                                دکتر مهیندخت معتمدی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید