شعر برای عید فطر

گل دربرومی درکف ومعشوق به کام است      

  سلطان جهانم به چنین روزغلام است

گوشمع میاریددراین جمع که امشب        

         درمجلس ماماه رخ دوست تمام است

                                                                
در مذهب ماباده حلال است ولیکن     

                  بی روی توای سروگل اندام حرام است

                                                                                                        
گوشم همه برقول نی ونغمه چنگ است   

   چشمم همه برلعل لب وگردش جام است

درمجلس ماعطرمیامیزکه مارا              

     هرلحظه زگیسوی توخوشبوی مشام است

ازچاشنی قندمگوهیچ ورزشگر               

         زان روکه مراازلب شیرین توکام است

تاگنج غمت دردل ویرانه مقیم است       

             همواره مرا کنج خرابات مقام است

می خواره وسرگشته ورندیم ونظرباز   

   وان کس که چومانیست دراین شهرکدام است

بامحتسبم عیب مگویید که اونیز          

             پیوسته چومادرطلب عیش مدام است

حافظ منشین بی می ومعشوق زمانی      

         کایام گل ویاسمن وعید صیام است

 

فیل صوتی این غزل زیبا را  با صدای بانوی سخن در ایران مجری بشنوید

 

   

/ 0 نظر / 54 بازدید