روز نوجوان وروز بسیج دانش آموزی به تمام نوجوانان ایران اسلامی مبارکباد

سرمایه ی زندگی جوانی است جوانی

                                            آن دوره نشاط و زندگانی است جوانی

وان دوره که باید غنیمت شمرد

                                         دوریست که اندک است و آنیست جوانی


دانش آموز عزیز، امروز روز شماست ،

بگذار آسان وبی نقص ، شعله های کوچک اندیشه واحساست درتو

شکوفا شود،

این روز، نشانه های خوبی برایت دارد که تورا به ساحل امن آسایش و

آرامش می رساند،

قدر اندیشه هایت رابدان واز آ ن ها پلی بساز به سوی فرداهای آینده .

قدر لحظات افکار پاک ومعنوی ات را بدان ، آرزو های بزرگ توست که به

ذره ذره ی این هستی امید وتحرک می بخشد ، پس تنفس کن درهوای

تازه ی زندگی نوین وتجربه نما شور وشعف وشادمانی را...

دوست نوجوان من ، نوجوانی بود ودلی داشت به وسعت دریا ها ، وقتی

دید می تواند عزت ایران وایرانی را باز گرداند تردید نکرد وبا تقدیم جانش

شرف این ملت وایران اسلامی را تضمین کرد وامام خمینی اورا رهبر

نامید.وامروز روز شهید حسین فهمیده است ، روز نوجوان وروز بسیج

دانش آموزی .

 

   


/ 0 نظر / 99 بازدید