به مناسبت روز کتاب وکتابخوانی (2)

 

 

در وصف کتاب

ناطقی خاموش وبس گویاست او

در سخن یک لفظ بی پرواست او

آنچه کاتب می نویسد درجهان

جمله مکتوب است اندر اونهان

برتمام علم عالم نافذ است

آنچه در اوجای دارد حافظ است

آنچه می جوییم در او یابیم همان

وآنچه را گم کرده ایم دراو نهان

اهل مکتب با کتاب است آشنا

تا بداند ازپس و پیش وورا

هرکه خواند طالب علمی شود

وز پی کسب مقامی می رود

بازباید بر کتاب رو آورد

تا که علم خویشتن را گسترد

    

/ 0 نظر / 300 بازدید