ازمحبت تلخ ها شیرین شود

ازمحبت تلخ ها  شیرین   شود
                                                       وز محبت مسها  زرین  شود

ازمحبت  دردها   صافی  شود
                                                     وز  محبت دردها شافی شود

ازمحبت خارها  گل  می شود
                                                   و ز محبت سرکه هامل میشود

از محبت دار ، تلخی می شود
                                                    وز محبت بار ، بختی می شود

ازمحبت سجن گلشن می شود
                                                   بی محبت روضه گلخن می شو د

از   محبت  نار  نوری  می شود
                                                      وز محبت دیو  حوری می شود
                                         

از محبت سنگ روغن می شود
                                                       وز محبت موم  آهن می شود
                                                           

از محبت حزن شادی می شود
                                                      وز محبت شیرموشی می شود
                                                       

ازمحبت سقم صحت می شود
                                                      وز  محبت قهر رحمت می شود
                                                            

از محبت مرده زنده می شود
                                                       وز محبت شاه  بنده می شود
                                                           

این محبت هم نتیجه دانش است
                                                  کی گزافه برچنین تختی نشست؟

 

 

   

/ 0 نظر / 58 بازدید