سحر عید

سحر عید


سحر  عید  که  بوی  گل  تکبیر  آید                   

            گویی از پرده ی دل صوت مزامیر آید

هر که را حاجتی از دوست اجابت بیند                  

      هر کجا سوز دعایی است به تاثیر آید

چون در آیی ز در معذرت از هر چه که بود             

        مژده ی مغفرت از عالم تقدیر آید

به مصلی بشتاب آمده اند اهل صلوه                     

     تا برات آید بی وقفه و تاخیر آید

صف به صف دیده ی مشتاق به هر سو نگرد          

           جرگه اهل بهشت است به تصویر آید

آب در دیده بگرداند و حسرت در دل                   

       آن که آید ز ره شوق ولی دیر آید

اشک شاید نفسی حال دل آرد به زبان             

            عشق حالی است که باری نه به تفسیر آید

آرزویی که بود نور دل اهل نماز                       

      خواب صدق است که یک روز به تعبیر آید

جلوه ی دوست به توفیق میسر گردد                  

          فیض رحمت مگر از ناله ی شبگیر آید

دست لطف حق اگر یار شودکار این است               

         ور نه از خلق دل آشفته چه تدبیر آید

بیمی از خلق ندارد دل از حق ترسان                   

       هر چه زین بیشه در آید به خدا شیر آید

مهربانان همه در نرم دلی ممتازند                       

     کو محبت که دل شیر به زنجیر آید


                                                                                                              محمدجواد محبت

 

/ 0 نظر / 63 بازدید