در توصیف ولایت امیرالمومنین حضرت علی ( ع )

 

برخیز چون دین خدا، امروز کامل می شود  

                                               لطفش بر احوال همه، از مهر شامل می شود

کام دل دلدادگان یک باره حاصل می شود  

                                                  آزاد  از   قید   غم  ایام   هردل    می شود

الیوم اکملت لکم، از عرش نازل می شود 

                                                حق و حقیقت چیره بر، احکام باطل می شود

 

                                      چون از برای مومنین، حق حق نما آورد ه است

 

جبریل گفتا بر نبی، از امر حق تجلیل کن  

                                            خم را به صحرای صفا، بار دگر تبدیل کن

خیز و وصی خویش را، تعیین بلاتفصیل کن  

                                               هر گونه فعالیت اندیشه را تعطیل کن

 منما تامل لحظه ای، در کار خود تعجیل کن 

                                        با جانشینی علی از اسلام، را تکمیل کن

 

                                     کو را برای یاری دین شما آورده است

 

شد از جهاز اشتران برپا در آن دم  منبری   

                                            بگرفت بر منبر مکان، با آن ید پیغمبری

بر گرد او پروانه سان، از هر بلاد و کشوری  

                                       از ترک و کرد و دیلم و شامی و هند و بربری

بنشسته بودند و سپس، با شیوه ی دستانگری  

                                               فرمود ختم الانبیا با وحی حی داوری

 

                                 جبریل از حق تحفه ای بس پر بها آورده است 

 

وانگه کمربند علی، سلطان دین پرور گرفت  

                                       بر روی دست خویشتن، دست خدا را برگرفت

لب را گشود و رشته ی گفتار خود از سر گرفت

                                              آوای روح افزای او، یک باره بحر و بر گرفت

آتش به جان دشمن اسلام و پیغمبر گرفت 

                                                  گفتا ز لطف ایزدی نخل دل ما برگرفت

 

                                  چون آنچه ما می خواستیم، حق بهر ما آورده است

 

این گفته ی پیغمبر و دستور روح افزای اوست 

                                                   دستور عالم پرور و فرمان پابرجای اوست

آن را که من مولاستم بی شک علی مولای اوست

                                              بر مسند دین پروری، از بعد من ماوای اوست

چون عین و لام و یای حق در عین و لام یای اوست 

                                          دستور من دستور او، امضای من امضای اوست

 

                                  کز مقدم خود در جهان، لطف و صفا آورده است

 

اول امام و پیشوا، از بهر ما باشد علی 

                                                باب علوم و والی ملک ولا باشد علی

از بعد احمد آمر امر خدا باشد علی    

                                                آگه ز اسرار دل مرد خدا باشد علی

ازدر در و مرحب کش و خیبرگشا باشد علی

                                             بعد از نبی، آیینه ی ایزدنما باشد علی

 

                                 در کشتی هستی خدا، یک ناخدا آورده است

 

ای دوستان ای دوستان ، من راحت جان یافتم 

                                                از جان گذشتم در جهان تا جان جانان یافتم

در بحر هستی گشتم و یک در غلطان یافتم  

                                                  آرام جانی بهر خود، چون شاه مردان یافتم

وز شاه مردان وحدت و ایمان و قرآن یافتم  

                                               ژولیده ام کز عشق او، طبعی درافشان یافتم

 

                                 چون حق ورا از بهر ما، مشکل گشا آورده است

 

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید