سبوی رمضان

سبوی رمضان

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 


یک جرعه غزل سهم من از هر دو جهان بس 

                   از هر دو جهان عشق مرا نام و نشان بس

یک  قطعه  ترنم  ز  لب  باد  مسافر                                   

   یک چشمه تبسم ز لب آب روان بس

همسایگی  باغ  گلی  شاعر  و  شیدا                                                                

     همصحبتی باغچه ای غنچه دهان بس

یک کوزه سیراب و معطر ز طراوت

                             یک سفره پر از خاطره های خوش نان بس

یک رکعت مقبول ارادت به گل سرخ               

                                یک باغچه ادراک ز گلبانگ اذان بس

یک  قبله  دعا  در  شب عرفانی تقدیر                   

              یک جرعه اجابت ز سبوی رمضان بس

لب  تشنه ام  آبم بدهید  از غزل عشق                               

   یک جرعه غزل سهم من از هر دو جهان بس

 

/ 0 نظر / 71 بازدید