هلال عید به دور قدح اشارت کرد(دو بیتی)

 


بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد            

                                   هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آنکس برد           

                              که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

 

                                                                                                                دیوان حافظ

 

/ 0 نظر / 95 بازدید